Personeelsrisico’s, hoe beheers je ze?

Bij ondernemers die willen uitbreiden hoor ik nogal eens de angst van de personeelsrisico’s die zij lopen. Zij willen dan bijvoorbeeld personeel aannemen, omdat hun bedrijf in de groei zit. Zeker nu recentelijk met Covid19 vragen ondernemers zich af of het niet verstandig is om in een B.V te gaan. Een item op bnr-radio onlangs vestigde ook aandacht op het fenomeen dat er een toename is van het aantal overstappers van de eenmanszaak naar de B.V. Hierbij werd met name de B.V. aangewend als risicobeperkende factor.

Keuze voor de B.V.

De keuze voor de B.V. wordt ingegeven doordat bestuurders in de B.V. in principe niet aansprakelijk zijn met hun privé vermogen. In theorie klopt dat ook wel, want als een B.V. failliet wordt verklaard, dan heeft de ondernemer geen vergunning meer nodig van het UWV om zijn personeel te ontslaan. De curator kan de werknemers ontslaan met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

personeelsrisico's
Personeelsrisico’s, ook in goede tijden

Als de werkgever een natuurlijk persoon is, dan kan hij de werknemers ook zonder vergunning ontslaan. Echter tegen die tijd moet de ondernemer al wel in de schuldsaneringsregeling op basis van de WSNP zitten. En daar wil je natuurlijk niet zitten. Je wil graag voor die tijd in hebben kunnen grijpen.

In dit artikel wil ik graag laten zien welke mogelijkheid er is om het risico bij werkgeverschap te beperken. Deze risico’s vallen in twee categorieën. Ten eerste is daar (langdurig) verzuim.  Ten tweede het risico van verslechterende bedrijfseconomische omstandigheden. In dit artikel wil ik ingaan op het tweede risico.

Welke bedrijfseconomische redenen voor ontslagvergunning?

Welke omstandigheden kunnen zich voordoen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen? Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan:

 • een slechter wordende financiële situatie van het bedrijf;
 • vermindering van werk;
 • automatisering;
 • bedrijfsbeëindiging -al dan niet gedeeltelijk;
 • een bedrijfsverhuizing;
 • vervallen van een loonkostensubsidie.

Belangrijk om te vermelden is dat als een van deze gevallen zich voordoet, er een vergunning moet worden aangevraagd bij het UWV. Er zijn nog steeds personeelsrisico’s als je dit niet doet. Ontsla je een werknemer op een van deze gronden zonder vergunning, dan is dit ontslag niet rechtsgeldig. De arbeidsovereenkomst loopt gewoon door en de werknemer kan naar de kantonrechter stappen om dit ontslag te vernietigen. Al die tijd ben je de werknemer nog steeds loon verschuldigd. De werknemer moet dit wel binnen twee maanden doen.

Waar kijkt het UWV naar voor de ontslagvergunning?

UWV controleert na ontvangst van de aanvraag voor een ontslagvergunning of de aanvraag compleet is. Belangrijk is dat de ondernemer een aantal belangrijke bewijsmiddelen moet aanleveren:

 • de jaarstukken van de afgelopen drie jaar;
 • de prognose van de balans en winst en verliesrekening van het lopende jaar;
 • een onderbouwing van de bezuinigingen in de personele sfeer;
 • een lijst van werknemers met essentiële informatie zoals indiensttreding.

Verder toets het UWV aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel bepaald de volgorde van ontslag. Zo bepaald dit beginsel dat AOW-gerechtigden als eerst in aanmerking komen om ontslagen te worden. Ook factoren als leeftijd spelen een rol. Hoe jonger des te groter de kans op ontslag.

Ontslagvergunning ontvangen, en dan?

Nadat het UWV de aanvraag getoetst heeft en er een vergunning is afgegeven, heeft de werkgever 4 weken de tijd om de werknemer het ontslag aan te zeggen. Tevens geldt nog wel een opzegtermijn! Deze termijn is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

 • korter dan 5 jaar: 1 maand;
 • 5 jaar en korter dan 10 jaar: 2 maanden;
 • 10 jaar en korter dan 15 jaar: 3 maanden;
 • Langer dan 15 jaar: 4 maanden.

De opzegtermijn wordt verkort met de duur van de periode tussen de datum waarop het volledige verzoek voor een ontslagvergunning is ontvangen en de dagtekening van de beslissing van UWV, de ontslagvergunning, met als minimum van een maand.

Even goed om te weten is dat bovenstaande tekst over personeelsrisico’s met uiterste zorg is gemaakt. Toch kunnen tussen het maken van deze tekst en de juridische werkelijkheid zaken zijn veranderd. Vraag daarom altijd om advies op het moment dat je advies nodig hebt.

Cijferbaas maakt je weer baas over je eigen cijfers

Besteed je je boekhouding uit bij ons administratiekantoor in Amsterdam, dan ben je weer baas over je eigen cijfers. We zorgen dat je aan alle wettelijke regels voldoet. We. geven. jou. meer. inzicht. in. jouw. bedrijfsresultaten. En we geven gevraagd en ongevraagd advies, waar jij je voordeel mee kan doen.

Wat mag Cijferbaas voor jouw bedrijf betekenen? Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel meteen naar 020-2614726.